VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaje odobrenje za izgradnju predmetnog objekta (stambenog, poslovnog, stambeno-poslovnog itd.)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građenju HNŽ/K, članak 31. i 36. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje odobrenja za građenje Za pomoćni objekt (garaža, ostava i sl.) 15KM; Za stambeni objekt do 100 m2 25KM; Za stambeni objekt preko 100 m2 50KM; Za stambeni objekt preko dvije stambene jedinice (zgrade) 150KM; Za stambeno-poslovni objekt 150KM; Za gospodarski (poslovni) objekt do 100 m2 150KM; Za gospodarski poslovni objekt preko 100 m2 200KM; Za linearni infrastrukturni objekt dužine do 3 km 350KM; Za linearni infrastrukturni objekt dužine preko 3 km 450KM; Za infrastrukturni objekt (PTT bazne postaje, odašiljači, trafo-stanice i sl.) 500KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg (za pristojbe do 30 KM) Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta Zone gradskog građevnog zemljišta: Zona 1: za stambeni prostor 70 KM/m2, za poslovni prostor 120 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 50 KM/m2. Zona 2: za stambeni prostor 50 KM/m2, za poslovni prostor 80 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 25 KM/m2. Zona 3: za stambeni prostor 25 KM/m2, za poslovni prostor 40 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 15 KM/m2. Zona 4: za stambeni prostor 10 KM/m2, za poslovni prostor 20 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 5KM/m2, za gospodarske objekte 4 KM/m2. Zone ostalog građevnog zemljišta: Zona 1: za stambeni prostor 8 KM/m2, za poslovni prostor 20 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 3 KM/m2, za gospodarske objekte 2 KM/m2. Zona 2: za stambeni prostor 4 KM/m2, za poslovni prostor 8 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 2 KM/m2, za gospodarske objekte 1 KM/m2. Zona 3: za stambeni prostor 1 KM/m2, za poslovni prostor 2 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 0,5 KM/m2, za gospodarske objekte 0,5 KM/m2. U slučaju da investitor po dogovoru sam učestvuje dijelom u izvođenju radova na uređenju građevnog zemljišta, vrijednost radova odbit će se i to: opskrba vodom 30%, odvod otpadnih voda 30%, kolski prilaz građevnoj parceli 20%, opskrba električnom energijom 20%. U svim zonama građevnog zemljišta – za izgradnju fotonaponskih elektrana 0,58 KM/m2. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 433, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada iz temelja prirodne pogodnosti građevinskog zemljišta (renta) Od prosječne konačne građevne cijene 1 m2 ostvarene u prethodnoj godini: u prvoj zoni 6%, u drugoj zoni 5%, u trećoj zoni 4%, u četvrtoj zoni 3%. Za dodijeljeno ostalo građevinsko zemljište utvrđuje se prema 1 m2 korisne stambene površine i iznosi: u zoni 1 ostalog građevnog zemljišta 3%, u zoni 2 ostalog građevnog zemljišta 2%, zona 3 ostalog građevnog zemljišta 1%. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 435, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa / sjedište
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Katastarski podaci (broj k.č., naziv K.O.)
Zemljišnoknjižni podaci
Tip objekta (stambeni, poslovni, proizvodni…)
Vrsta gradnje
Područje/naselje na kojem se gradi
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Glavni projekt Ovlaštena osoba registrirana za djelatnost projektiranja Original U 3 primjerka.
Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud u Čapljini, zemljišnoknjižni ured Original /
Urbanistička suglasnost Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe – po potrebi.
Dokazi o uplati pristojbi i naknada Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 2 godine (može se produžiti za još jednu godinu).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva