VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Magdalena Obradović, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mobradovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sklapanje braka sa stranim državljaninom u inozemstvu, radi čega je potrebno Uvjerenje da na strani državljanina BiH nema zakonskih smetnji za sklapanje braka prema zakonodavstvu BiH, tzv. Nulla ostea.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 63. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Obiteljski zakon FBiH, članci 10.-15. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na uvjerenje 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 134, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime i prezime stranaka koje žele sklopiti brak
Podaci o podnositelju (ime, prezime, mjesto i država rođenja, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo)
Datum podnošenja
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica osobe za koju se traži izdavanje izvoda MUP Kopija ili na uvid Potrebna je i osobna iskaznica punomoćnika, ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika.
Punomoć Opunomoćitelj Original Ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva