VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za financije i proračun
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Proračun i financije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Marijana Raguž, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036-819-027
E-mail:
mraguz@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o izmirenim obvezama prema Gradu, radi ostvarivanja prava koja su uvjetovana izmirenim obvezama prema Gradu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Odluka o komunalnoj naknadi, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/11, 4/11, 7/12 i 1/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv fizičke-pravne osobe podnositelja zahtjeva
Sjedište-adresa podnositelja zahtjeva
Predmet i svrha zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do nastanka nove obveze.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva