VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za rad odnosno obavljanje obrta ili srodne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članak 12. (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21); Zakon o obrtu HNK, članak 11. (“Službene novine HNK”, broj: 06/08); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 53/22); Odluka o klasifikaciji djelatnosti BiH, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10); Odluka o komunalnim uslugama, članak 2. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za rješenja za rad obrtničkih radnji – 100 KM. Za rješenja za rad tradicionalnih i starih zanata – 60 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva: a) odobrenje za obavljanje obrta/srodne djelatnosti, b) domaće radinosti, c) tradicionalni zanat
Firma pod kojom će poslovati obrt
Sjedište obrta
Djelatnost
Obavljanje djelatnosti: u osnovnom zanimanju / u dopunskom zanimanju – isključivo samostalnim radom / kao dodatno zanimanje – isključivo putem uposlenika
Ime i prezime vlasnika poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera za obavljanje djelatnosti Nadležni sud za prekršaje Original /
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz o nezaposlenosti Zavod za zapošljavanje/Porezna ispostava Original Ako će se obrt obavljati kao osnovna djelatnost.
Dokaz o radnom odnosu ili korištenju mirovine Porezna ispostava/poduzeće u kojem je obrtnik zaposlen Original Ako će se obrt obavljati kao dopunsko ili dodatno zanimanje.
Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora Zemljišnoknjižni ured/Služba za katastar/stranke Original ili ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Svjedodžba/diploma Obrazovna ustanova Kopija Najmanje III stupanj stručne spreme.
Ovjerena pisana izjava kojom se potvrđuje da poslovni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete Podnositelj Original Obrazac Izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Suglasnost da objekt u kojem će se obavljati djelatnost zadovoljava minimalne uvjete koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o posjedu poslovnog prostora Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva      Preuzimanje obrasca zahtjeva          Preuzimanje izjave