VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaje uvjerenje o vremenu izgradnje objekta za građevine za koje je izdano pravomoćno odobrenje za gradnju do travnja 1992., a koje se još uvijek koristi za predviđene namjene a za koje nije dobiveno odobrenje za uporabu, te će se smatrati da imaju uporabnu dozvolu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građenju HNŽ/K, članak 62. stavak 2. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev za izdavanje uvjerenja 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa/sjedište
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Zemljišnoknjižni i katastarski podaci
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Geodetski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevinskoj parceli – situacija Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva