VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaje uporabna dozvola za uporabu predmetnog objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građenju HNŽ/K, članak 49. i 50. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje uporabne dozvole Za stambeni objekt u gradskim zonama 2 KM/m2, za stambeni objekt u ostalim zonama 1 KM/m2. Za stambeni objekt preko dvije stambene jedinice (zgrade) 3 KM/m2. Za gospodarski (poslovni) objekt u 1. i 2. gradskoj zoni 5 KM/m2, za gospodarski (poslovni) objekt u 3. i 4. gradskoj zoni i 1. ostaloj 3 KM/m2, za gospodarski (poslovni) objekt u ostalim zonama 1,5 KM/m2. Za linearni infrastrukturni objekt (nadzemne i podzemne instalacije) po dužnom metru 0,50 KM. Za infrastrukturni objekt (PTT bazne postaje, odašiljači, trafo-stanice i sl.) 1.000 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za rad Povjerenstva za tehnički prijem objekta pri izdavanju uporabne dozvole Određuje se rješenjem Općinskog načelnika 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 436, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa/sjedište
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Tip objekta za koji se izdaje uporabna dozvola
Zemljišnoknjižni i katastarski podaci nekretnine
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odobrenje za gradnju Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti.
Kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem građevine Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti.
Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima Izvođač radova (građevinska firma) Original /
Pisano izvješće nadzora nad gradnjom Ovlaštena osoba koja je vršila nadzor nad gradnjom objekta Original /
Atest o ispravnosti elektroinstalacija Ovlaštena osoba za ispitivanje elektroinstalacija Original Za poslovne objekte.
Atest o ispravnosti gromobranske instalacije Ovlaštena osoba za ispitivanje gromobranske instalacije Original Za poslovne objekte ili stambene zgrade – po potrebi.
Atest za kompletni nabavljeni i ugrađeni materijal Ovlašteno poduzeće za ispitivanje ispravnosti materijala Original Po potrebi – ovisno o složenosti građevine.
Drugi atesti (po potrebi) Ovlašteno poduzeće za ispitivanje ispravnosti materijala Original /
Dokaz o uplati pristojbi Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva