VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Investitor koji je postao vlasnik zemljišta putem licitacije ili neposrednom pogodbom treba ishodovati dopunu rješenja o urbanističkoj suglasnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju HNŽ/K, članak 49., 51. i 53. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/04 i 4/14); Regulacijski plan Gospodarsko poslovne zone Hodovo, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 02/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje urbanističke suglasnosti Za pomoćni objekt (garaža, ostava i sl.) 10 KM; Za stambeni objekt do 100 m2 20 KM; Za stambeni objekt preko 100 m2 30 KM; Za stambeni objekt preko dvije stambene jedinice (zgrade) 100 KM; stambeno-poslovni objekt 100 KM; gospodarski (poslovni) objekt do 100 m2 100 KM; gospodarski poslovni objekt preko 100 m2 150 KM; linearni infrastrukturni objekt dužine do 3 km 300 KM; linearni infrastrukturni objekt dužine preko 3 km 400 KM; infrastrukturni objekt (PTT bazne postaje, odašiljači, trafo-stanice i sl.) 500 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg (za pristojbe do 30 KM) Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta Zone gradskog građevnog zemljišta: Zona 1: za stambeni prostor 70 KM/m2, za poslovni prostor 120 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 50 KM/m2. Zona 2: za stambeni prostor 50 KM/m2, za poslovni prostor 80 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 25 KM/m2. Zona 3: za stambeni prostor 25 KM/m2, za poslovni prostor 40 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 15 KM/m2. Zona 4: za stambeni prostor 10 KM/m2, za poslovni prostor 20 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 5KM/m2, za gospodarske objekte 4 KM/m2. Zone ostalog građevnog zemljišta: Zona 1: za stambeni prostor 8 KM/m2, za poslovni prostor 20 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 3 KM/m2, za gospodarske objekte 2 KM/m2. Zona 2: za stambeni prostor 4 KM/m2, za poslovni prostor 8 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 2 KM/m2, za gospodarske objekte 1 KM/m2. Zona 3: za stambeni prostor 1 KM/m2, za poslovni prostor 2 KM/m2, za prateće objekte stanovanja 0,5 KM/m2, za gospodarske objekte 0,5 KM/m2. U slučaju da investitor po dogovoru sam učestvuje dijelom u izvođenju radova na uređenju građevnog zemljišta, vrijednost radova odbit će se i to: opskrba vodom 30%, odvod otpadnih voda 30%, kolski prilaz građevnoj parceli 20%, opskrba električnom energijom 20%. U svim zonama građevnog zemljišta – za izgradnju fotonaponskih elektrana 0,58 KM/m2. 3380 0022 0002 0018 Naknada se ne naplaćuje ponovno prilikom izdavanja odobrenja za građenje.
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Vrsta zahvata u prostor (gradnja, uklanjanje, rekonstrukcija itd.)
Tip objekta za koji se traži urbanistička suglasnost (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni itd.)
Katastarski podaci (broj katastarske čestice, naziv katastarske općine)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Zemljišnoknjižni izvadak Općinski sud Čapljina, zemljišnoknjižni ured Original /
Idejni projekt Ovlaštena osoba registrirana za djelatnost projektiranja Original /
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva