VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaje odobrenje za korištenje javnih površina za postavljanje privremnog objekta – tipa kiosk.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Odluka o uvjetima i visini naknade za privremeno korištenje javnih površina, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 02/11, 4/11, 1/15 i 3/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za korištenje javne površine radi postavljanja objekata – tipa kiosk Plaća se mjesečno. Na gradskom građevnom zemljištu 6 KM/m2, na ostalom građevnom zemljištu 3 KM/m2. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 463, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Katastarski podaci (k.č., K.O.)
Veličina i površina privremnog objekta – kioska
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe.
Rješenje o registraciji (za ugostitelje, obrtnike, trgovce i sl.) Služba za gospodarstvo i inspekcije Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godinu, ako rješenjem nije drugačije određeno (uz mogućnost produženja).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva