VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaju urbanističko-tehnički uvjeti za isticanje firmi, reklama, reklamnih panoa, reklamnih svjetlećih i drugih ormarića i reklamnih objekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju HNŽ/K, članak 49., 53. i 55. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/04 i 4/14); Odluka o uvjetima i visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Općine Stolac, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 03/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje urbanističke suglasnosti 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za postavljanje reklamnog panoa Transparent: 1. zona 15 KM/m2 mjesečno, 2. zona 12 KM/m2 mjesečno; Reklamna zastava: 1. zona 10 KM/m2 mjesečno, 2. zona 7 KM/m2 mjesečno; Reklamni naziv: 1. zona 10 KM/m2 mjesečno, 2. zona 7 KM/m2 mjesečno; Manji reklamni pano: 1. zona 8 KM/m2 mjesečno, 2. zona 6 KM/m2 mjesečno; Jumbo reklamni pano: 1. zona 6 KM/m2 mjesečno, 2. zona 4 KM/m2 mjesečno; Reklamni ormarić: 1. zona 12 KM/m2 mjesečno, 2. zona 10 KM/m2 mjesečno; Reklamna vitrina – City light: 1. zona 25 KM/m2 mjesečno, 2. zona 20 KM/m2 mjesečno; Reklama na zaštitnoj ogradi gradilišta: 1. zona 3 KM/m2 mjesečno, 2. zona 1 KM/m2 mjesečno; Reklama na zaštitnom platnu građevinske skele: 1. zona 3 KM/m2 mjesečno, 2. zona 1 KM/m2 mjesečno. Naknada se ne plaća za privremeno korištenje i postavljanje predmeta do 30 dana koji služe za isticanje obavijesti o humanitarnim, kulturnim ili sportskim manifestacijama od posebnog značaja za Općinu, uz pribavljeno prethodno odobrenje nadležne Službe. Naknada se ne plaća za reklamne predmete koji služe za isticanje obilježavanja blagdana i spomen-dana. Za osvijetljene reklamne predmete naknada se uvećava za 20% od jediničnog iznosa. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 465, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa / sjedište
Kontakt telefon
Katastarski podaci nekretnine (broj k.č., K.O.)
Skica, vrsta, dimenzije i druge karakteristike reklamnog panoa, reklame ili sl.
Broj (popunjava službenik)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Statički proračun i atest elektroinstalacija Ovlaštena osoba za izdavanje atesta elektroinstalacija Original Ako je reklama svijetleća.
Nacrt/skica predmeta Ovlaštena osoba/Podnositelj Original /
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe.
Rješenje o registraciji djelatnosti (za trgovce, obrtnike, ugostitelje i sl.) Služba za gospodarstvo i inspekcije Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina, ako rješenjem nije drukčije određeno (s mogućnošću produženja).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva