VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaju urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uklanjanje, rekonstrukciju, sanaciju, nadogradnju, promjenu namjene građevine ili zemljišta i građenje privremenih građevina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju HNŽ/K, članak 49., 53. i 55. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/04 i 4/14); Prostorni plan Općine Stolac za vremensko razdoblje od 2013. do 2023. godine, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 5/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje urbanističke suglasnosti Za pomoćni objekt (garaža, ostava i sl.) 10 KM; Za stambeni objekt do 100 m2 20 KM; Za stambeni objekt preko 100 m2 30 KM; Za stambeni objekt preko dvije stambene jedinice (zgrade) 100 KM; stambeno-poslovni objekt 100 KM; gospodarski (poslovni) objekt do 100 m2 100 KM; gospodarski poslovni objekt preko 100 m2 150 KM; linearni infrastrukturni objekt dužine do 3 km 300 KM; linearni infrastrukturni objekt dužine preko 3 km 400 KM; infrastrukturni objekt (PTT bazne postaje, odašiljači, trafo-stanice i sl.) 500 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg (za pristojbe do 30 KM) Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa / sjedište
Kontakt telefon
Vrsta zahvata u prostor (gradnja, uklanjanje, rekonstrukcija, sanacija, itd.)
Tip objekta za čiju izgradnju, uklanjanje, sanaciju, rekonstrukciju i sl. se traži urbanistička suglasnost (stambeni, poslovni, stambeno-poslovni ili dr.)
Područje/naselje unutar Općine
Katastarski podaci o predmetnoj nekretnini (broj katastarske čestice (k.č.) i naziv katastarske općine (K.O.))
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Idejni projekt Ovlaštena osoba registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja Ovjerena kopija /
Rješenje o registraciji Nadležni sud s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe.
Suglasnost J.P. Cesta FBiH J.P. Ceste F BiH Original Ako se objekt nalazi u cestovnom pojasu./ Pribavlja se po službenoj dužnosti.
Stručno mišljenje Zavoda za zaštitu kulturno povijesne baštine HNŽ Mostar Zavod za zaštitu kulturno povijesne baštine Mostar Original Po potrebi / Pribavlja se po službenoj dužnosti.
Posjedovni list Služba za katastar Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godina.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva