VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Papac, stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 036-819-034
E-mail:
gpapac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Proširenje parcele radi izgradnje pomoćnog objekta, garaža i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu FBIH, članak 16. i 63. (“Službene novine FBiH”, broj: 25/03); Odluka o uvjetima i načinu dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, članak 21., 24.-27. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 1/04 i 3/08); Statut Općine Stolac, članak 17. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 01/98 i 01/02).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za dodjeljeno građevinsko zemljište u državnom vlasništvu Za gradsko građevinsko zemljište: 1. zona 12 KM/m2; druga zona 10 KM/m2; treća zona 8 KM/m2; 4 zona 6 KM/m2. Za ostalo građevno zemljište po m2: 1. zona 5 KM, 2. zona 4 KM, 3. zona 3 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 431, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za pogodnost (renta) Po 1m2 korisne stambene površine: u prvoj zoni 6%, u drugoj zoni 5%, u trećoj zoni 4%, u četvrtoj zoni 3%, od prosječne konačne građevne cijene 1m2 ostvarene u prethodnoj godini. Za dodjeljeno ostalo građevinsko zemljište po 1m2 korisne stambene površine: zona 1 ostalog građevnog zemljišta 3%, zona 2 ostalog građevnog zemljišta 2%, zona 3 ostalog građevnog zemljišta 1%. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 435, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Katastarska oznaka nekretnine (broj k.č. i K.O.)
Broj i datum rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o uvjetima uređenja prostora Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i obnovu Original /
Građevna dozvola Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i obnovu Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
ZK izvadak Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Original /
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Dokazi o uplati naknada Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana. Rok za pregled dokumentacije – 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.