VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Papac, stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 036-819-034
E-mail:
gpapac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Oduzimanje vlasništva u javnom interesu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o eksproprijaciji FBiH, članak 27. i 28. (“Službene novine FBiH”, broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Korisnik eksproprijacije
Nekretnina za koju se predlaže eksproprijacija
Vlasnik i posjednik nekretnine
Objekt odnosno radovi zbog kojih se predlaže eksproprijacija
Datum podnošenja
Potpis i pečat podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o utvrđivanju općeg interesa Vlada FBIH/Vlada kantona/Općina Kopija /
Elaborat izvlaštenja nekretnina Ovlaštena osoba Original /
Potvrda o visini raspoloživih sredstava Korisnik izvlaštenja (Banka) Original /
Punomoć za zastupanje Podnositelj zahtjeva Original /
ZK izvod Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Original /
Posjedovni list Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o pokušaju sporazuma s vlasnikom nekretnine Stranke Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana. Rok za pregled dokumentacije – 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.