VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slavko Bošković, viši referent geometar
Telefon: 036-819-029
E-mail:
sboskovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Iskolčenje objekta koji će se graditi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članci 54.-62. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova Za obilježavanje regulacijske linije za individualnu gradnju 100KM po objektu; za obilježavanje regulacijskih linija prometnice 3KM po metru; za obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju 200KM po parceli; za obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte 350KM po parceli. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja
Broj protokola (popunjava službenik)
Naznaka parcele (broj k.č., K.O., broj posjedovnog lista)
Ime i prezime posjednika
Predmet zahtjeva
Datum podnošenja
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Glavni projekt Ovlaštena osoba Na uvid Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade (primjerak se nalazi u Službi za prostorno uređenje)
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, s mogućnošću produženja za još 15 dana zbog objektivnih razloga.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva