VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anđelina Matić, viši referent katastarskog operata i katastarskog knjigovodstva
Telefon: 036-819-030
E-mail:
amatic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispravke mogućih grešaka i omaški.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članci 54.-62. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Adresa
Broj telefona
Naznaka greške koja se ima ispraviti
Upis koji se ima izvršiti
Datum podnošenja
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Isprava kojom se dokazuje ispravni upis Ovlašteni organ Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva