VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Marko Raguž, viši referent katastarskog operata i katastarskog knjigovodstva
Telefon: 036-819-030
E-mail:
markoraguz@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje katastarskog kretanja posjeda koji može biti potreban za druge svrhe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članak 6. i 11. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka izmjere i katastra 10 KM 3380 0022 0000 5953 Vrs. Prihoda: 722 515, Primatelj: Proračun HNŽ/K
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Adresa
Naznaka da li se historijat traži za osobu ili za parcelu
Podaci o osobi/parceli ovisno o tome za koga se traži historijat
Broj protokola (popunjava službenik)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva