VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis JMBG-a u MK.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 12. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Zakon o Jedinstvenom matičnom broju BiH, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj: 32/01, 63/08, 103/11 i 87/13); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 88. (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa stana
Datum podnošenja zahtjeva
Naznaka naziva Općine i naznaka nadležne Službe
Mjesto, sjedište općinske službe
Naziv knjige u koju se ima izvršiti upis
Podaci-činjenice koji se imaju upisati u MK i dokazi (naziv i broj akta) kojima se utvrđuju te činjenice (podaci)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o JMB-u MUP Original Ako se upis vrši na temelju potvrde MUP-a.
Identifikacijski dokument MUP Kopija Ako se upis vrši na temelju identifikacijskog dokumenta.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva