VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Registracija promjene sjedišta obavljanja obrta (ili srodne djelatnosti).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članak 16. i 22. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Zakon o obrtu HNK, članak 11. i 17. (“Službene novine HNK”, broj: 06/08); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 47/09 i 72/11); Odluka o komunalnim uslugama, članak 2. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17); Odluka o komunalnoj naknadi, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/11, 4/11, 7/12 i 1/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Djelatnost na koju se odnosi zahtjev: a) obrt/srodna djelatnost, b) domaća radinost, c) tradicionalni zanat
Firma pod kojom posluje obrt
Adresa novog sjedišta obrta
Djelatnost
Obavljanje djelatnosti: a) u osnovnom zanimanju, b) u dopunskom zanimanju – isključivo samostalnim radom, c) kao dodatno zanimanje – isključivo putem uposlenika
Vlasnik poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora Zemljišnoknjižni ured/stranke Original /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Ovjerena pisana izjava kojom se potvrđuje da poslovni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete Podnositelj Original Obrazac izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Dokaz o izmirenim obvezama prema Općini Stolac Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o izmirenim obvezama Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o posjedu poslovnog prostora Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drukčije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva             Preuzimanje izjave