VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Daniel Babić, predstojnik Ureda gradonačelnika
Telefon: 036-819-018
E-mail:
dbabic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja o kojima se vodi ili ne vodi službena evidencija (npr. Povrda o realiziranom ugovoru).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. i 170. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv pravne osobe (i ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje)
Adresa stanovanja
Kontakt – telefon
Činjenica u vezi koje se traži uvjerenje i dokazi kojima se utvrđuju te činjenice (ako nema službene evidencije o tome)
Svrha
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis (i pečat)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva